Home

Rajyoga Shibir 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01  01  Marathi Rajyoga Shibir     
    02. Atma Gyan 

    03. Paramtma Gyan 

    04. Shushtri Chakra 

         
02  02  Marathi Rajyoga Shibir  MP4  MP3 
    01. Kalpa Varrkash 

    02. Uthan yani Patan 

    03. Ashta Shakti 

         
03  03  Pravachanmala  MP4  MP3 
    001.Vyast-Mast-Trast - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    002.Nakaratmak Bhawna-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    003.Nakaratmak Bhawna-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    004.Nakaratmak Bhawna-3 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    005.Nakaratmak Bhawna-4 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    006.Nakaratmak Bhawna-5 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    007.Sakaratmak Bhawna-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    008.Sakaratmak Bhawna-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    009.Sakaratmak Bhawna-3 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    010.Sakaratmak Bhawna-Prem-1 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    011.Sakaratmak Bhawna-Prem-2 - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    012.Sakaratmak Bhawna-Jagruti - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    013.Sakaratmak Bhawna-Vivek - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    014.Bhawna Aani Rajyog - Bhavnik Buddhi Matta-Dr Sachin Parab   

    015.Rajyogache Vigyan-1-Dr Sachin Parab   

    016.Rajyogache Vigyan-2-Dr Sachin Parab   

    017.Rajyogache Vigyan-3-Dr Sachin Parab   

    018.Rajyogache Vigyan-4-Dr Sachin Parab   

    019.Rajyogache Vigyan-5-Dr Sachin Parab   

    020.Rajyogache Vigyan-6-Dr Sachin Parab   

    021.Rajyogache Vigyan-7-Dr Sachin Parab   

    022.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-1_Dr Sachin Parab   

    023.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-2_Dr Sachin Parab   

    024.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-3_Dr Sachin Parab   

    025.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-4_Dr Sachin Parab   

    026.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-5_Dr Sachin Parab   

    027.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-6_Dr Sachin Parab   

    028.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-7_Dr Sachin Parab   

    029.Tanav Prabandhan Aani Yog Vichar Paddhati-8_Dr Sachin Parab   

    030.Vichar Badla Jag Badlel-1_Dr Sachin Parab   

    031.Vichar Badla Jag Badlel-2_Dr Sachin Parab   

    032.Vichar Badla Jag Badlel-3_Dr Sachin Parab   

    033.Vichar Badla Jag Badlel-4_Dr Sachin Parab   

    034.Vichar Badla Jag Badlel-5_Dr Sachin Parab   

    035.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-1_Dr Sachin Parab   

    036.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-2_Dr Sachin Parab   

    037.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-3_Dr Sachin Parab   

    038.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan-4_Dr Sachin Parab   

    039.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-1_Dr Sachin Parab   

    040.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-2_Dr Sachin Parab   

    041.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-3_Dr Sachin Parab   

    042.Vichar Badla Jag Badlel Swasth Savayisathi Abhikathan-4_Dr Sachin Parab   

    043.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan KRUTAGHNYATA_Dr Sachin Parab   

    044.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMBHAV_Dr Sachin Parab   

    045.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan KSHAMA_Dr Sachin Parab   

    046.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan DAYA-1_Dr Sachin Parab   

    047.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan DAYA-2_Dr Sachin Parab   

    048.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan BHITI-1_Dr Sachin Parab   

    049.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan BHITI-2_Dr Sachin Parab   

    050.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIRASHA-1_Dr Sachin Parab   

    051.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIRASHA-2_Dr Sachin Parab   

    052.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SHITHALIKARAN_Dr Sachin Parab   

    053.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SWAMAN JAGRUTI_Dr Sachin Parab   

    054.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan ATMAVISHWAS_Dr Sachin Parab   

    055.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMPANNATA_Dr Sachin Parab   

    056.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan URJA_Dr Sachin Parab   

    057.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIDRA-1_Dr Sachin Parab   

    058.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan NIDRA-2_Dr Sachin Parab   

    059.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SWANUGRAHA_Dr Sachin Parab   

    060.Vichar Badla Jag Badlel Abhikathan SAMPURN SWASTHYA_Dr Sachin Parab   

    061.Manyata Aani Vishwas-1_Dr Sachin Parab   

    062.Manyata Aani Vishwas-2_Dr Sachin Parab   

    063.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-1_Dr Sachin Parab   

    064.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-2_Dr Sachin Parab   

    065.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-3_Dr Sachin Parab   

    066.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-4_Dr Sachin Parab   

    067.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-5_Dr Sachin Parab   

    068.Sampurn Swasthya Sathi Rajyog-6_Dr Sachin Parab   

    069.Rajyog Dwara Vyasanmukti-1_Dr Sachin Parab   

    070.Rajyog Dwara Vyasanmukti-2_Dr Sachin Parab   

    071.Rajyog Dwara Vyasanmukti-3_Dr Sachin Parab   

    072.Hriday Vikar Aani Rajyog-1_Dr Ratan   

    073.Hriday Vikar Aani Rajyog-2_Dr Ratan   

    074.Hriday Vikar Aani Rajyog-3_Dr Ratan   

    075.Hriday Vikar Aani Rajyog-4_Dr Ratan   

    076.Hriday Vikar Aani Rajyog-5_Dr Ratan   

    077.Hriday Vikar Aani Rajyog-6_Dr Ratan   

    078.Hriday Vikar Aani Rajyog-7_Dr Ratan   

    079.Hriday Vikar Aani Rajyog-8_Dr Ratan   

    080.Hriday Vikar Aani Rajyog-9_Dr Ratan   

    081.Hriday Vikar Aani Rajyog-10_Dr Ratan   

    082.Hriday Vikar Aani Rajyog-11_Dr Ratan   

    083.Hriday Vikar Aani Rajyog-12_Dr Ratan   

    084.Ardhashishi Aani Rajyog-1_Dr Ratan   

    085.Ardhashishi Aani Rajyog-2_Dr Ratan   

    086.Vidhyarthi Jivanat Safalta_Mamta Tai   

    087.Safalteche Sutra_Surekha Tai   

    088.Abhimaan Soda_Sheela Tai   

    089.Vyasan Mukti-1_Dr Vaishali Tai   

    090.Vyasan Mukti-2_Dr Vaishali Tai   

    091.Manobal-1_Nalini Tai   

    092.Manobal-2_Nalini Tai   

    093.Manobal-3_Nalini Tai   

    094.Manobal-4_Nalini Tai   

    095.Mrutyu Atal Satya_NilimaTai   

    096.Mrutyuchi Satyata-1_Sheela Tai   

    097.Mrutyuchi Satyata-2_Sheela Tai   

    098.Mi Pahilele Brahma Baba_Dashrath Bhau   

    099.Rajyogi Jivan_Anurup Bhau   

    100.Pavitrate Che Phool - Geet_Sarojini Tai,Nitin Bhau   

    101.Gyan Va Bhakti_Pranita Tai   

    102.Swatah Chi Olakh-1_Dayal Bhau   

    103.Nako Tya Maayecha - Geet   

    104.Swatah Chi Olakh-2_Dayal Bhau   

    105.Prastuti_Jivan Mulya-1   

    106.Taan-Tanaav-1_Suvarna Tai   

    107.Taan-Tanaav-2_Suvarna Tai   

    108.Taan-Tanaav-3_Suvarna Tai   

    109.Taan-Tanaav-4_Suvarna Tai   

    110.Tanavache Prakar-1_Suvarna Tai   

    111.Tanavache Prakar-2_Suvarna Tai   

    112.Tanav Mukt Jivan-1_Suvarna Tai   

    113.Tanav Mukt Jivan-2_Suvarna Tai   

    114.Jivanache Santulan-1_Nilima Tai   

    115.Jivanache Santulan-2_Nilima Tai   

    116.Jivanache Santulan-3_Nilima Tai   

    117.Jivanache Santulan-4_Nilima Tai   

    118.Jivanache Santulan-5_Nilima Tai   

    119.Jivanache Santulan-6_Nilima Tai   

    120.Jivanache Santulan-7_Nilima Tai   

    121.Jivanache Santulan-8_Nilima Tai   

    122.Jivanache Santulan-9_Nilima Tai   

    123.Jivanache Santulan-10_Nilima Tai   

    124.Jivanache Santulan-11_Nilima Tai   

    125.Jivanache Santulan-12_Nilima Tai   

    126.Annacha Prabhaav-1_Suvarna Tai   

    127.Annacha Prabhaav-2_Suvarna Tai   

    128.Naitik Mulya_Suvarna Tai   

    129.Jivan Ek Kala-1_Padmashri Tai   

    130.Jivan Ek Kala-2_Padmashri Tai   

    131.Prapti-1_Suvarna Tai   

    132.Prapti-2_Suvarna Tai   

    133.Abhiman_Suvarna Tai   

    134.Tu Tar Atithi - Geet   

    135.Kara Kara - Geet   

    136.More Information   

    137.Prastuti_Jivan Mulya-2   

    138.Rajyog_Sheela Tai   

    139.Sanskar_Sheela Tai   

    140.Waniche Mahatwa_Sheela Tai   

    141.Swataah Chi Olakh-1_Sheela Tai   

    142.Swatah Chi Olakh-2_Sheela Tai   

    143.Krodhavar Vijay-1_Vaishali Tai   

    144.Krodhavar Vijay-2_Vaishali Tai   

    145.Krodhavar Vijay-3_Vaishali Tai   

    146.Krodhavar Vijay-4_Vaishali Tai   

    147.Krodhavar Vijay-5_Vaishali Tai   

    148.Krodhavar Vijay-6_Vaishali Tai   

    149.Nirbhayta_Vaishali Tai   

    150.Samay Suvyavasthapan1_Vaishali Tai   

    151.Samay Suvyavasthapan2_Vaishali Tai   

    152.Vichar Dhan-1_Rajeshwari Tai   

    153.Vichar Dhan-2_Rajeshwari Tai   

    154.Smruti_Rajeshwari Tai   

    155.Vani Che Mahatwa_Sulbha Tai   

    156.Prakruti Che Tatwa AGNI-1_Nilima Tai   

    157.Prakruti Che Tatwa AGNI-2_Nilima Tai   

    158.Prakruti Che Tatwa AGNI-3_Nilima Tai   

    159.Prakruti Che Tatwa AKASH_Nilima Tai   

    160.Prakruti Che Tatwa VAYU_Nilima Tai   

    161.Jivan Chakra_Deepak Bhau   

    162.Vyasan Mukti-1_Dr Sachin Parab   

    163.Vyasan Mukti-2_Dr Sachin Parab   

    164.Lakshya Aani Lakshan-1_Dayal Bhau   

    165.Lakshya Aani Lakshan-2_Dayal Bhau   

    166.Kriya Pratikriya_Kanchan Tai   

    167.Namrata_Sheela Tai   

    168.More Information   

    169.Prastuti_Jivan Mulya-3   

    170.Ahinsa-1_Nalini Tai   

    171.Ahinsa-2_Nalini Tai   

    172.Sankalp Shakti_Seema Tai   

    173.Class_Nilima Tai   

    174.Avinashi Dhan_Sheela Tai   

    175.Karykushalta_Nalini Tai   

    176.Sakaratmak Chintan_Kavita Tai   

    177.Diwali_Santosh Didi   

    178.Santulan-1_Nilima Tai   

    179.Santulan-2_Nilima Tai   

    180.Sarvashreshth Lakshya_Sheela Tai   

    181.Tapashcharya_Nalini Tai   

    182.Sakaratmak Chintan-1_Sarla Tai   

    183.Sakaratmak Chintan-2_Sarla Tai   

    184.Tyag_Rajni Tai   

    185.Vastavikta_Nalini Tai   

    186.Vastavikta_Nalini Tai   

    187.Antarmukhta_Geeta Tai   

    188.Shakti_Nalini Tai   

    189.Antarmukhta_Kavita Tai   

    190.Antarik Swadharm_Kanchan Tai   

    191.Antarik Swadharm_Kanchan Tai   

    192.Nari Shakti_Pranita Tai   

    193.Prabhavshali Vyaktimahatwa   

    194.Shuddha Bhojan_Kanchan Tai   

    195.Swatachi Olakh-1_Suneeta Tai   

    196.Swatachi Olakh-2_Suneeta Tai   

    197.Mansik Swasthya_Rajeshwari Tai   

    198.Vyasanacha Prabhav_Rajeshwari Tai   

    199.Parmatam Parichay_Suneeta Tai   

    200.Sarv Atmyancha Pita_Suneeta Tai   

    201.Shiv Avtaran_Suneeta Tai   

    202.Rajyoga Dware Prapti_Suneeta Tai   

    203.Ashta Shaktinchi Prapti_Suneeta Tai   

    204.More Information   

    205.Prastuti_Jivan Mulya-4   

    206.Teen Lok_Nilima Tai   

    207.Parmatmacha Parichay-1_Nilima Tai   

    208.Parmatmacha Parichay-2_Nilima Tai   

    209.Maha Shivratri-1_Nilima Tai   

    210.Maha Shivratri-2_Nilima Tai   

    211.Prajapita Brahma_Nilima Tai   

    212.Avinashi Natak_Nilima Tai   

    213.Sangamyug_Nilima Tai   

    214.Karmachi Gahan Gati-1_Nilima Tai   

    215.Karmachi Gahan Gati-2_Nilima Tai   

    216.Kalp Vruksh-1_Nilima Tai   

    217.Kalp Vruksh-2_Nilima Tai   

    218.Bhartache Utthan Aani Patan-1_Nilima Tai   

    219.Bhartache Utthan Aani Patan-2_Nilima Tai   

    220.Rajyog-1_Nilima Tai   

    221.Rajyog-2_Nilima Tai   

    222.Parivartan_Radha Tai   

    223.Maan-Samman_Radha Tai   

    224.Vyasan Mukti-1_Vaishali Tai   

    225.Vyasan Mukti-2_Vaishali Tai   

    226.Swadarshan-1_Nalini Tai   

    227.Swadarshan-2_Nalini Tai   

    228.Swadarshan-3_Nalini Tai   

    229.Yuva Vikas-1_Hemant Bhau   

    230.Yuva Vikas-2_Hemant Bhau   

    231.Yuva Vikas-3_Hemant Bhau   

    232.Parivarik Sneh-1_Dayal Bhau   

    233.Parivarik Sneh-2_Dayal Bhau   

    234.More Information   


Back | Top